Watmaheyong
 
 
 
 
- กรณีที่มีเด็กมาบวชกับผู้ปกครองเด็กควรมีอายุตั้งแต่ง๙ขวบขึ้นไป ถ้าเป็นเด็กผู้ชายต้องแยกไปอยู่เขตของอุบาสก (เด็กอายุต่ำกว่า๙ขวบไม่รับบวช)*******หมายเหต*******ุ

- หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นได้ จะไม่อนุญาติให้บวช