Watmaheyong
 
 
 
 
การแต่งกายสำหรับอุบาสกอุบาสิกา(ศีล ๘) ณ วัดมเหยงคณ์ เพื่อมิให้เป็นการสับสนระหว่างอุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีล ๕ และรับศีล๘ จึงขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนและศิษย์สุปฏิปันโน ทุกท่านแต่งกายดังนี้เครื่องประดับทุกชนิดเช่นแหวน, กำไลข้อมือ, นาฬิกา, สายรัดข้อมือ, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอพระ, ตุ้มหูและสายสินธิ์ กรุณาถอดออกให้หมด

-ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมภาวนาสีขาวทั้งชุดหรือสวมเสื้อคอกลมและกางเกงสุภาพสีขาวไม่สวมกางเกงขาสั้นขาสามส่วนและไม่คาดผ้าขาวม้า


*******หมายเหต*******ุ

- หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นได้ จะไม่อนุญาติให้บวช