Watmaheyong
ดาวโหลดใบสมัครสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา

ดาวโหลดใบสมัครสำหรับพระภิกษุ สามเณร

ดาวโหลดกฏระเบียบของวัดมเหยงคณ์

ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องและรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๑ รูป

ส่งมาทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง

วัดมเหยงคณ์ (สมัครคอร์สอบรมกรรมฐาน)

ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา

จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

หรือทางโทรสาร

โทรสาร: ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๓

หรือทาง E-mail

watmahaeyong@gmail.com

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติม หรือผลการสมัคร ได้ที่สำนักงานวัดมเหยงคณ์

โทรศัพท์: ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๑ ถึง ๒ และ ๐๘๒ - ๒๓๓ - ๓๘๔๘

ทุกวัน ระหว่างเวลา ๘ โมงเช้าถึง ๕ โมงเย็น